Hamilton Colloquium Series, Monika Schleier-Smith, Stanford University, "Title to be Announced"